Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az iotzona.hu oldalon megadott személyes adatok kezeléséről

 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. A Műsor-Hang Zrt. az adatvédelmet, az adatbiztonságot és a mindenkori adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést komolyan veszi. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, hogy Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült. Jelen tájékoztató az iotzona.hu oldalon megadott személyes adatok kezelésének részleteit foglalja magában.

 

I. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Műsor-Hang Zrt.

- postai címe: 1133 Budapest Váci út 78/b.
- telefonszám: +36-1-888-15-00
- e-mail cím: info@trendfm.hu
- cégjegyzékszám: 01-10-046530
- adószám: 14996955-2-41
- képviselő neve: dr. Komáromi Balázs

 

II. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az iotzona.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) meghirdetett regisztrációban a regisztráló látogató (továbbiakban: Felhasználó vagy ügyfél) – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át önkéntesen kezelésre a Műsor-Hang Zrt. részére, amely azokat az itt megjelölt célból, jogalappal és határidőig kezeli.

Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
e-mail cím
Hírlevél feliratkozás dátuma
Felhasználókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a honlapon elérhető szolgáltatások teljesítése, a szolgáltatások működésének ellenőrzése és az esetleges visszaélések megakadályozása. Felhasználó hozzájárulása Felhasználó hozzájárulásának visszavonása
cégnév, telefonszám Hírlevél küldés és/vagy a marketing célú megkeresés Felhasználó hozzájárulása Felhasználó hozzájárulásának visszavonása

 

Figyelemmel az adatok önkéntesen szolgáltatott voltára, a Felhasználók a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése, és az esetleges visszaélések megakadályozása céljából történő adatkezeléshez való egyértelmű hozzájárulása a Honlapon történő regisztrálással (regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával), továbbá a Honlapon internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével (pl. kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.) megadottnak tekintendő.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során a megfelelő mező(k) kipipálásával ehhez hozzájárult, a Műsor-Hang Zrt. a regisztráció során megadott adatait a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, reklámot is tartalmazó hírlevélküldés, marketingtevékenység, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termék és szolgáltatás ajánlása, hirdetés továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton kezeli és használja fel.

A regisztrációt követően a felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, továbbá Műsor-Hang Zrt. a személyes adatokat hírlevél küldése vagy a fenti marketing célból addig kezeli, amíg a Felhasználó az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Az adatkezelés megszűnik a regisztráció Felhasználó vagy Műsor-Hang Zrt. általi törlésével, egyebekben az adatbázis a Honlap megszűnését követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kizárólag a hírlevél küldéséhez és/vagy a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Honlap plusz funkcióinak eléréséhez kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti; illetve a regisztráció törlése sem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

III. Az adatok továbbítása

A Műsor-Hang Zrt. a felhasználó személyes adatait jogszabályi követelmények és felhatalmazások, valamint az előfizető hozzájárulása alapján az ott megjelölt címzetteknek továbbíthatja. A Gdpr. 28. cikke alapján a Műsor-Hang Zrt. a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett adatfeldolgozónak a Felhasználók személyes adatait - adatvédelmi szabályok és a titoktartási kötelezettség betartása mellett – kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben továbbíthatja.

A Műsor-Hang Zrt. üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. Ezen változásokról a Műsor-Hang Zrt. értesíti az érintetteket.

A regisztrációk nyilvántartása és a kapcsolódó adminisztráció,  illetve a regisztráló Felhasználókkal történő kapcsolattartás, hírlevélküldés technikai lebonyolítása során a szerződés teljesítése érdekében a Dialóg Kft. (2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 20. A/3.), mint adatfeldolgozó működik közre.

 

IV. A Felhasználó jogai a kezelt adataikkal kapcsolatban

 

1. Tájékoztatás

A Műsor-Hang Zrt. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelő a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá tájékoztatás az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának létéről, illetve az adattovábbításra vonatkozó garanciákról;

g) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

h) az Ön jogai, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jog;

i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog;

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

2. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettről gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

V. Adatbiztonság

A Műsor-Hang Zrt. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel kezeli az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A Műsor-Hang Zrt. intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró adatfeldolgozók és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.

 

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

A Műsor-Hang Zrt.-nek

  • postai címén: 1133 Budapest Váci út 78/b.
  • elektronikus címén: info@trendfm.hu
  • telefonszámán:  +36-1-888-15-00

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:

A felhasználó kérheti adatai törlését az alábbi linkre történő kattintással: https://iotzona.hu/newsletters/unsubscribe-view. A linkre kattintást követően a honlapon keresztül automatikus üzenetben (felugró ablak) kerül megerősítésre a hírlevélről történő leiratkozás ténye. Az értesítéssel egyidejűleg az e-mail cím is törlődik az aktív ügyféllistából.

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az előfizető bármikor a Műsor-Hang Zrt. 1133 Budapest Váci út 78/b. postai címére vagy az info@trendfm.hu elektronikus címére küldött üzenettel visszavonhatja, azok módosítását kérheti.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

  • A Műsor-Hang Zrt.-hez
    • az info@trendfm.hu elektronikus címen 
    • a 1133 Budapest Váci út 78/b. postai címen
  • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.)
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.).

 

Ön a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak az adatkezelő általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.            

                                                   

      Műsor-Hang Zrt.